Základným meradlom energetickej účinnosti tepelného čerpadla je jeho vykurovací faktor (COP -Coefficient of Performance). Ide o množstvo tepla, ktoré sa odovzdá do vykurovacieho systému v pomere k množstvu elektrickej energie dodanej pre pohon kompresora tepelného čerpadla (ak je potrebné na 3 kWh odovzdanej tepelnej energie potrebné vynaložiť 1 kWh elektrickej energie tak je vykurovací faktor = 3). Platí čím je vykurovací faktor vyšší, tým je zariadenie účinnejšie a má lacnejšiu prevádzku.

Vykurovací faktor sa u tepelného čerpadla mení podľa podmienok, v ktorých systém pracuje. Dôležitá je ako teplota na vstupe do tepelného čerpadla, tak na výstupe do vykurovacieho systému. Plynú z toho dva dôležité poznatky. Účinnosť tepelného čerpadla je vyššia v prípade, ak je vyššia teplota vonkajšieho prostredia odkiaľ sa teplo čerpá. Druhým je fakt, že je výhodnejšie toto teplo zužitkovať v nízkoteplotnom (podlahovom, stenovom, teplovzdušnom a pod.) vykurovacom systéme. Všeobecne sa dá povedať, že u tepelných čerpadiel sa dá hovoriť o vhodnosti (a teda o reálnej návratnosti investície) od hodnoty vykurovacieho faktora 3,0 a vyššie. Dôležité tiež je vzhľadom na vyššiu investičnú náročnosť, aby budova, ktorú zásobuje tepelné čerpadlo mala nízke tepelné straty.