Záruka na klimatizácie alebo tepelné čerpadlá

Poskytujeme spotrebiteľovi pri dodržaní pokynov uvedených v návode na obsluhu a údržbu záruku uvedenú nižšie podľa výrobcov tak, že výrobok bude mať po celú dobu záruky vlastnosti stanovené príslušnými podmienkami a normami.

Základná záruka podľa výrobcov:

TOSHIBA: 36 mesiacov
SAMSUNG, HOKKAIDO: 24 mesiacov

Podmienkou poskytnutia záruky je riadne vyplnený odovzdávací a záručný list.

Záruka sa vzťahuje na:

 • chybnú funkciu výrobku v dôsledku chyby materiálu alebo výroby.

Záruka sa nevzťahuje na:

 • neodbornú manipuláciu s klimatizačným zariadením
 • na nefunkčnosť spôsobenú znečistením a zanedbanou údržbou
 • poškodenie spôsobené vonkajšími vplyvmi, neodvratnou udalosťou(živelná pohroma)
 • inými lokálnymi javmi (napr. prepätie v sieti a pod.)

Zároveň doporučujeme urobiť jeden krát ročne pravidelnú servisnú prehliadku a údržbu klimatizačného zariadenia resp. tepelného čerpadla, ktorú si môže objednať zákazník v našej firme na:

Tel: +421 948 196 971
Email: info@klimatherm.sk

Pravidelné servisné prehliadky obsahujú:

 • vyčistenie filtrov vzduchu
 • vyčistenie filtrov vody (tepelné čerpadlo)
 • vyčistenie kondenzátora
 • vyčistenie výmenníka
 • skontrolovanie tlaku chladiaceho média
 • skontrolovanie funkčnosti