Tepelné čerpadlá

V rámci projektu Zelená domácnostiam, bude možné získať podporu na inštaláciu tepelných čerpadiel, ktoré budú slúžiť predovšetkým na vykurovanie. Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré využíva teplo z vonkajšieho prostredia. Je určené najmä pre nízkoteplotné vykurovacie systémy, ako je napr. podlahové, stenové alebo stropné vykurovanie, v domoch s dobrou tepelnou izoláciou. Vďaka efektívnemu využívaniu obnoviteľnej energie znižujú tepelné čerpadlá prevádzkové náklady domácnosti na vykurovanie a prípravu teplej vody.

Prostredníctvom tepelných čerpadiel je možné využiť energiu z okolitého vzduchu, zeme alebo vodyna ohriatie vody, ktorou sa zabezpečuje vykurovanie alebo príprava teplej vody. Podporené budú tepelné čerpadlá vzduch-voda, zem-voda a voda-voda, ktoré splnia stanovené technické podmienky. V závislosti od spôsobu odovzdávania tepla do priestoru, je možné tento zdroj využiť aj na chladenie rodinného domu.

Požiadavky

Inštalácie tepelných čerpadiel budú podporené len v prípade, ak budú dodržané aj nasledujúce požiadavky vyplývajúce z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

V rodinných domoch:
ak inštaláciou tepelného čerpadla nedôjde k odpojeniu domácnosti od systému centralizovaného zásobovania teplom (CZT) alebo k výraznému zhoršeniu parametrov systému CZT;

Technické podmienky

Tepelné čerpadlo spĺňa technické podmienky ak:

a) je určené na využívanie aerotermálmej, geotermálnej alebo hydrotermálnej energie;
b) je akreditovanou skúšobnou vydaný doklad o menovitom výkone, stanovenom pre použitý druh a teplotnú charakteristiku:

  • zem – voda: 0 °C / 35 °C;
  • vzduch – voda: 2 °C / 35 °C;
  • voda – voda: 10 °C / 35 °C;

c) jeho účinnosť (COP) v závislosti od druhu tepelného čerpadla dosahuje nasledovné minimálne hodnoty podľa technického predpisu, potvrdené akreditovanou skúšobňou:

  • tepelné čerpadlo zem – voda, pri teplotnej charakteristike 0°C/35°C: >4,3
  • tepelné čerpadlo vzduch – voda, pri teplotnej charakteristike 2°C/35°C: >3,3
    (rozmrazovací výkon a príkon ventilátora musí byť zahrnutý vo výkonovom čísle)
  • tepelné čerpadlo voda – voda, pri teplotnej charakteristike 10°C/35°C: >5,1

d) má vydané vyhlásenie o zhode.

Oprávnené výdavky

Oprávnené výdavky na inštaláciu tepelných čerpadiel sú:

tepelné čerpadlo;
akumulačný zásobník vody/zásobníkový ohrievač vody;
zemné vrty;
komponenty nutné pre prevádzku tepelného čerpadla (napr.: obehové čerpadlo, expanzná nádoba, ventily, ekvitermická regulácia, riadiaca jednotka);
montážny materiál potrebný na zapojenie tepelného čerpadla;
montážne práce;
skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky.

Plánované sadzby a maximálne hodnoty poukážky na inštaláciu tepelného čerpadla v rodinnom dome

370 € na 1 kW výkonu tepelného čerpadla; maximálna výška podpory je 3 700 € na inštaláciu tepelného čerpadla.

AKO FUNGUJE TEPELNÉ ČERPADLO?
KDE MÔŽETE TEPELNÉ ČERPADLO VYUŽIŤ?
ČO ROZHODUJE PRI VÝBERE TEPELNÉHO ČERPADLA?
ČO SPÔSOBUJE POPULARIZÁCIU TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH – VODA?

Zdroj: http://zelenadomacnostiam.sk/sk/