Manažment projektov dotácie

Základom úspechu naších projektov je generálny manažment. Spoločnosť Klima – Therm Prešov, s.r.o. ako generálny manažer projektov sa Vám postará o kompletné plánovanie, riadenie a realizáciu Vášho projektu. Naši odborní a skúsení manažéri koordinujú a kontrolujú všetky fázy vášho projektu. Postarajú sa o dodržanie podmienok danej výzvy, o vysokú kvalitu a funkčnosť prevedenia diela, o […]

Príprava žiadostí o dotácie

Naša spoločnosť sa orientuje na získavanie dotácií z projektov zameraných na energetickú efektívnosť vo verejných budovách. Príprava žiadosti spoločnosťou Klima – Therm Prešov, s.r.o. zahŕňa overenie oprávnenosti žiadateľa (či spĺňa všetky kritéria programu), overenie (prípadne návrh) či obnoviteľný zdroj energie je pre vašu budovu hodný a kontrolu formálnej správnosti žiadosti. Dohodnite si s nami bezplatnú […]

Poradenstvo v oblasti dotácií

Prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorá je ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia konajúca v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu je možné predkladať žiadostí o nenávratný finančný príspevok z projektov zameraných na energetickú efektívnosť vo verejných budovách. O dotáciu na zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov je […]

Manažment projektov dotácie

Samotná realizácia úspešného projektu je často-krát časovo, personálne, administratívne a technicky náročnejšia ako jeho schválenie. Spoločnosť Klima – Therm Prešov, s.r.o. sa zaoberá Vaším projektom naplno počas celého cyklu získania dotácie. Naším zákazníkom vieme pomôcť s prípravou a vypracovaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok, efektívnou koordináciou a riadením schváleného projektu s verejným obstarávaním a samotnou […]

Príprava žiadostí o dotácie

Spoločnosť Klima – Therm Prešov, s.r.o. sa orientuje na získavanie dotácií pre firmy z projektu Zelená podnikom. Projekt je určený pre mikro, malé a stredné podniky zo všetkých sektorov s výnimkou pôdohospodárstva. Jeho cieľom je podporiť podniky v inštalácií zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, aby tým pokryli svoju vlastnú spotrebu energie. Príprava žiadosti našou […]

Poradenstvo v oblasti dotácií

Prostredníctvom nového národného projektu SIEA Zelená podnikom bude možné získať príspevok na energetický audit a využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Mikro, malé a stredné podniky budú môcť získať finančný príspevok do výšky 70 – tisíc eur na vypracovanie energetického auditu a inštaláciu vhodných zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie primárne pre vlastnú spotrebu. Tento projekt administruje […]

Manažment projektov dotácie

Pre úspešný projekt je kľúčové nielen schválenie poukážky, ale aj samotná realizácia. Tá je časovo a administratívne náročná. Preto je potrebné aby si domácnosť dôkladne vybrala zhotoviteľa s ktorým uzatvorí Zmluvu o inštalácií. Zhotoviteľ zabezpečí spoločne s dodávkou zariadenia aj jeho montáž. Postup získania dotácie: 1. Vyplňte kontaktný formulár 2. Na základe Vašich údajov vypracujeme […]

Príprava žiadostí o dotácie

Spoločnosť Klima – Therm Prešov, s.r.o. sa orientuje na získavanie dotácií z prostriedkov projektu Zelená domácnostiam, ktorý administruje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) a je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Programu Slovensko. Príprava žiadosti našou spoločnosťou zahŕňa overenie oprávnenosti žiadateľa (či spĺňa všetky kritéria programu Zelená domácnostiam), overenie (prípadne návrh) či obnoviteľný […]

Poradenstvo v oblasti dotácií

Prostredníctvom národného projektu Zelená domácnostiam môžu domácnosti získať príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Tento projekt administruje Slovenská inovačná a energetická agentúra a je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Programu Slovensko. Vlastníci rodinných a bytových domov sa môžu uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu tepelných čerpadiel, fotovoltických panelov, slnečných […]