Spoločnosť  Klima – Therm Prešov, s.r.o. so sídlom Buclovany 49, 08643 Buclovany, IČO: 47424532, DIČ: 2023873269, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove (ďalej len „prevádzkovateľ“) v zmysle nariadenia 2016/679 GDPR o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov disponuje vypracovanými bezpečnostnými opatreniami, ktoré pravidelne aktualizuje. 

Rozsah zhromaždených informácií:

Účel spracúvania osobných údajov:

1. Objednávka tovaru/služieb

Osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ spracúva o svojich zákazníkoch, spracúva v zmysle nariadenia 2016/679 GDPR o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Ide o tieto údaje: meno, priezvisko, titul, adresa, telefonický a emailový kontakt. Tieto údaje sú následne uchovávané v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach.

2. Reklamácie

V prípade reklamácií sa osobné údaje spracúvajú v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia 2016/679 GDPR o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Ide o tieto údaje: meno, priezvisko, titul, adresa, telefonický a emailový kontakt. Tieto údaje sú následne uchovávané v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach.

Vaše osobné údaje sú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou spoločnosti prevádzkovateľa. Prístup k Vaším osobným údajom majú iba osoby poverené prevádzkovateľom a pracujú s nimi podľa pokynov prevádzkovateľa a po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania.

V prípade, že chcete svoj „súhlas so spracovaním osobných údajov“ odvolať, prosím kontaktujte nás prostredníctvom mailu obchod@klimatherm.sk alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.